สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 9,801 view

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นาย Fahid Mohamed Al Kaabi หัวหน้าส่วนงานสวนสาธารณะและรักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการสังคม เทศบาลเมือง Al Daayen นาย Mohamed Badr Salm Alkhdr วิศวกรการเกษตร สำนักกิจการสังคม เทศบาลเมือง Al Daayen นายนพดล เพ็งล่อง ประธานคณะกรรมการชุมชนไทยในกาตาร์ นางสาวกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา ครูใหญ่โรงเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยในกาตาร์ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมือง Al Daayen เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ Plant Million Tree ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทศบาลและสิ่งแวดล้อมกาตาร์ ที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง Al Daayen ประเทศกาตาร์ โดยมีจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า ๕๐ คน

     โครงการ Plant Million Tree เป็นข้อริเริ่มของกระทรวงเทศบาลและสิ่งแวดล้อมกาตาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยกระทรวงเทศบาลและสิ่งแวดล้อมกาตาร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนชาวต่างชาติในกาตาร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะและพื้นที่ต่าง ๆ ในกาตาร์มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ